حضرت امام كمترین مماشات در زمینه حجاب را نمی پذیرفتند و بدنه مردم را به حفظ ظاهر اسلامی كشور فرامیخواندند ، چنانچه وقتی حضرت ایشان با خبر شدند كه در سواحل دریا بی بندوباری و اختلاط صورت می گیرد برآشفته شده و فرمود: